Toimistorakennusten ja koulujen sisäilmatutkimus

Soita sisäilmatutkimusosaston palvelunumeroon 010 231 7190

Toimistot ja julkishallinnon tilat kuten koulut, päiväkodit ja laitokset ovat tiloja joissa käyttäjät viettävät pitkiä yhtäjaksoisia aikoja kerrallaan. Miellyttävä ja siisti työympäristö vaikuttaa merkittävästi toimistotyöntekijöiden työhyvinvointiin ja tehokkuuteen.
Toimistojen ja koulujen sisäilmaongelmat saattavat olla monisyisiä, mutta usein ilmanvaihdolla on erittäin suuri vaikutus koettuun työhyvinvointiin. Kosteusongelmien lisäksi veto, kuiva ilma, tunkkainen ilma, pöly, lämpötilavaihtelut sekä materiaalien ja laitteiden päästöt ovat yleisimpiä sisäilmaongelmien aiheuttajia toimistotyöpaikoilla. Myös kehno valaistus tai korkea melutaso heikentävät viihtyvyyttä.

Toimistotilojen sisäilmatutkimuksissa hyödynnämme Työterveyslaitoksen määrittelemiä viitearvoja toimistoympäristöille. Asuntojen ja niihin rinnastettavien tilojen, kuten koulujen ja päiväkotien, tutkimuksissa noudatamme STM:n asetusta 545/2015 asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista.

Tutkimuskokonaisuudet voivat sisältää yhden tai useamman tyyppisiä mittauksia. Näytetuloksia käytetään sisäilmatutkimuksissa apuna arvioitaessa tilojen käyttäjille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Mittausten tulosten perusteella laadittuja johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia voidaan hyödyntää korjaussuunnittelussa.

Käytämme ilma- ja materiaalinäytteiden mikrobiologisissa ja kemiallisissa tutkimuksissa Eviran hyväksymiä laboratorioita, joissa ilma- ja materiaalinäytteiden mikrobiologiset ja kemialliset analyysit ovat soveltuvin osin akkreditoituja (FINAS).

Esiselvitys

Esiselvitysvaiheessa perehdytään rakennuksesta tarjolla oleviin taustatietoihin ja asiakirjoihin, kuten piirustuksiin ja aikaisempiin tutkimuksiin. Ennen varsinaisten tutkimusten käynnistämistä on usein myös tarpeellista tehdä kartoituskäynti kohteessa. Asiantuntijan tekemä kartoitus aloitetaan aistinvaraisella tarkastuskierroksella. Kohteessa arvioidaan ja selvitetään tilan sisäilman laatuun mahdollisesti heikentävästi vaikuttavien tekijöiden, kuten rakenteiden tai talotekniikan merkitystä ja niihin liittyviä riskejä. Esiselvityksen pohjalta luodaan kohteeseen räätälöity tutkimussuunnitelma, jossa määritellään kohteessa käytettävät tutkimusmenetelmät ja tutkimuslaajuudet.

Olosuhdeselvitykset ja -mittaukset

Olosuhdeselvitykset sisältävät tapauskohtaisesti tilojen käyttäjille suunnattuja olosuhdekyselyitä ja hetkellisiä tai pitkäkestoisia perusmittauksia sisäilmasta (mm. lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden mittaukset sekä paine-eromittaukset)

Olosuhdekyselyllä selvitetään tilojen käyttäjien havaintoja ja kokemuksia tilojen sisäilman laadusta. Kysely soveltuu kartoittavaksi tutkimukseksi ennen muita tutkimuksia ja mittauksia. Kysely voidaan toteuttaa myös pitkäkestoisesti, jolloin tilojen käyttäjien antamaa palautetta sisäilmanlaadusta on mahdollista verrata ajallisesti sisäilmasta mitattuihin arvoihin.

• Olosuhdekysely
• Sisäilmaolosuhteet (lämpötila-, suhteellinen kosteus- ja hiilidioksidimittaus)
• Melumittaus
• Paine-suhteet

Sisäilmamittaukset

Ydinosaamistamme ovat sisäilman kemiallisten ja mikrobiologisten epäpuhtauksien sekä fysikaalisten olosuhteiden selvittäminen.

Sisäilmamittauksilla saadaan selville rakenteista ja pinnoilta sisäilmaan kulkeutuvat mikrobit (homeet, hiivat ja bakteerit) ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet, eli VOC-yhdisteet. Yhdessä kohteessa tehtyjen havaintojen kanssa voidaan mittaustulosten perusteella päätellä, onko rakennuksessa mikrobivaurioita tai muita epäpuhtaustekijöitä.
Sisäilman laadun tutkimukset sisältävät usein myös ilman fysikaalisten olosuhteiden (lämpötila, suhteellinen kosteus ja hiilidioksidipitoisuus) mittauksia sekä hiukkasmaisten altisteiden, kuten pölyjen ja teollisten mineraalikuitujen määrityksiä sisäilmasta tai pinnoilta.

• Mikrobimittaus (Andersen-menetelmä: homeet, hiivat ja bakteerit)
• Kemialliset yhdisteet (VOC-mittaus, formaldehydi-, ammoniakki- ja PAH-mittaus)
• Hiukkaset (pölynkoostumus/teolliset mineraalikuidut/asbesti)

Rakennustekniset tutkimukset

Rakennustekniset analyysimme keskittyvät pääsääntöisesti rakenteiden kosteus- ja mikrobivaurioiden kartoittamiseen sekä kosteusteknisen toiminnan tutkimiseen. Rakenteiden kosteustasojen määrittäminen vaatii tarkkojen mittalaitteistojen lisäksi ammattitaitoa.

Rakenteiden kunto selviävää kuitenkin usein vain avaamalla rakenteita. Rakenneavauksista tehdyt havainnot ovat tärkeitä myös korjaussuunnittelun kannalta, sillä usein piirustuksissa esitetyt rakennepaksuudet ja -ratkaisut eivät välttämättä pidä paikkaansa.

Rakenteiden mikrobivaurio voidaan havaita usein aistinvaraisesti. Toisinaan on kuitenkin tarpeen todentaa tai pois sulkea mikrobikasvu rakennusmateriaalinäytteistä tehdyin laboratorioanalyysein.

Rakenteissa olevien epäpuhtauksien sisäilmaan kulkeutumisen osoittamiseksi selvitämme tarvittaessa rakennuksessa vallitsevia painesuhteita ja rakennuksen sisä- ja ulkoilman välisiä paine-eroja sekä paikannamme ilmavuotoreitit rakenteista esimerkiksi merkkiainemittausten avulla.

• Rakenteiden kuntotutkimukset
• Kosteusmittaus, kosteuskartoitus, kosteusvauriokartoitus
• Rakenneavaus
• Materiaalinäyte rakennusmateriaalista (Homeet, hiivat, bakteerit. Kemialliset yhdisteet VOC ja PAH. Asbesti ja raskasmetallit)
• Paine-ero mittaus
• Merkkiaine- ja merkkisavutestit (ilmavuotoreittien paikantaminen)
• Vauriomekanismin selvittäminen

Ilmanvaihtotekniset tutkimukset

Ilmanvaihdon tutkimukset osana sisäilmatutkimuksia antavat tärkeää tietoa siitä, mikä sisäilmahaitan saattaa aiheuttaa. Tarkoituksenmukainen ilmanvaihto vähentää sisäilmassa tavanomaisesti esiintyvien epäpuhtauksien aiheuttamaa haittaa. Heikko ilmanvaihto puolestaan saattaa voimistaa sisäilman epäpuhtauksien vuoksi koettua oireilua.

Sisäilman epäpuhtaudet voivat olla peräisin myös itse ilmanvaihtojärjestelmästä. Järjestelmän osissa mahdollisesti käytetystä mineraalivillasta voi ilmavirran mukana päätyä sisäilmaan mineraalivillakuituja. Kanavat voivat olla likaiset tai niissä saattaa esiintyä erilaisia pölykertymiä. Likaantuneista tai kastuneista kanavapinnoista, suodattimista ja eristemateriaaleista voi päätyä sisäilmaan kemiallisia tai mikrobiperäisiä epäpuhtauksia.

• Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien puhtauden, kunnon ja toiminnan tutkimukset.

Raportointi ja projektin päättäminen

Suoritetut tutkimukset raportoidaan asiakkaalle kirjallisesti ja tarvittaessa kuvin. Tutkimus- ja mittaustulokset sekä näistä tehtävät johtopäätökset esitetään raportissa selkeästi siten, että myös aihepiiriin perehtymätön henkilö voi ne ymmärtää. Tutkimusraportissa tuodaan esiin toimenpiteitä vaatimat poikkeamat ja vauriot, niiden sijainti, laajuus ja syyt sekä esitetään johtopäätökset korjaus- tai lisätutkimustarpeesta.

Tarvittaessa autamme asiakasta onnistumaan sisäilmaprojekteihin liittyvässä viestinnässä ja teemme seurantaluonteisia tutkimuksia ja mittauksia korjausten onnistumisen varmistamiseksi.