Sisäilmamittaukset

Sisäilman kemiallisten ja mikrobiologisten epäpuhtauksien sekä fysikaalisten olosuhteiden selvittäminen on ydinosaamistamme.

Sisäilmamittauksilla saadaan selville rakenteista ja pinnoilta sisäilmaan kulkeutuvat mikrobit (homeet, hiivat ja bakteerit) ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet, eli VOC-yhdisteet. Yhdessä kohteessa tehtyjen havaintojen kanssa mittaustulosten perusteella voi päätellä, onko rakennuksessa mikrobivaurioita tai muita epäpuhtaustekijöitä. Usein mittausten tavoitteena on todeta tai poissulkea jonkin tietyn altisteen esiintyvyys tilassa.

Sisäilman laadun tutkimukset sisältävät usein myös ilman fysikaalisten olosuhteiden (lämpötila, suhteellinen kosteus ja hiilidioksidipitoisuus) mittauksia sekä hiukkasmaisten altisteiden, kuten pölyjen ja teollisten mineraalikuitujen määrityksiä sisäilmasta tai pinnoilta.

Home, kemialliset yhdisteet, hiukkaset – sisäilmamittaus kertoo mistä kyse

Kohteessa tehtyjen havaintojen perusteella ratkaisemme, millä mittauksilla saadaan olennaista tietoa. Käytämme esimerkiksi seuraavia mittauksia:

 • Mikrobimittaus (Andersen- ja RCS-menetelmät: homeet, hiivat ja bakteerit)
 • Kemialliset yhdisteet (VOC-mittaus, formaldehydi-, ammoniakki- ja PAH-mittaus, kreosiitti)
 • Hiukkaset (pölynkoostumus/teolliset mineraalikuidut/asbesti)

Sisäilman laatuun liittyvistä ongelmista puhutaan yleisesti ”homeongelmana” ja tutkimuksista ”homemittauksina”, mutta hyvin usein ongelman aiheuttajana saattaa olla kemialliset yhdisteet. Kemiallisia yhdisteitä (VOC-yhdisteitä) vapautuu ilmaan mm. uusista rakennusmateriaaleista ja huonekaluista.

Yhdisteiden esiintyminen poikkeavina pitoisuuksina voi kuitenkin viitata myös kosteusvaurioon. Esimerkiksi suoraan märän betonin päälle kiinnitetystä tai vaurioituneesta muovimatosta saattaa vapautua huoneilmaan VOC-yhdisteitä. Muovimatto-ongelma on tuttu rakennusalan uutisointia seuraaville – VOC-yhdisteitä havaitaan niin 70-luvulla tehdyistä rakennuksista kuin äskettäin rakennetuistakin. Yksi osasyy voi olla tilan huono tuulettuvuus. Mittauksen avulla voidaan selvittää ongelman laajuus ja vakavuus.

VOC-tutkimus

Sisäilman VOC-pitoisuutta voidaan mitata, jos sisäilmassa havaitaan poikkeava haju ja/tai koettujen oireiden perusteella on syytä epäillä VOC-yhdisteiden haihtuvan tai kulkeutuvan sisäilmaan. Analyysitulos kertoo näytteen sisältämien VOC-yhdisteiden kokonaispitoisuuden (TVOC) sekä yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet. Kohonneista pitoisuuksista voidaan päätellä, onko ilmassa epätavallisen suuri määrä kemiallisia yhdisteitä.

VOC-päästöihin ja pitoisuuksiin ilmassa vaikuttavat fysikaaliset olosuhteet. VOC-yhdisteiden haihtuminen ilmaan lisääntyy lämpötilan kasvaessa. Altistuminen VOC-yhdisteille tapahtuu pääsääntöisesti hengityksen kautta, mutta myös ihoaltistus voi olla hyvin merkittävä altistumisreitti.

Sisäilmanäyte haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrittämiseksi tehdään VOC-menetelmällä. VOC-sisäilmanäyte on STM:n asumisterveysasetus 545/2015 mukainen ISO 16000-6:2011 standardiin pohjautuva menetelmä. Analyysit suoritetaan yhteistyössä ulkopuolisen, FINAS akkreditoidun ja Ruokavirasto (entinen Evira) hyväksytyn laboratorion kanssa. VOC-tutkimuksesta vastaa RTA (rakennusterveysasiantuntija). Toimeksiannossa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE) mukaisia ehtoja.

Kenttätutkimuksissa ilmanäytteet kerätään pumpulla Tenax TA adsorbtioputkeen ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet analysoidaan standardien ISO 16000-6 ja SFS-EN 16017-1 mukaisesti käyttäen termodesorptiota, kaasukromatografiaa ja massaselektiivistä detektoria (TD-GC-MS-laitteisto). Kenttätutkimuksissa yhden näytteenottopisteen keruuaika on 60 min. Useampien näytteiden keruu suoritetaan rinnakkaisina toimintoina.

VOC-tutkimuksessa näytteitä on otettava minimissään kaksi (2) kappaletta vertailtavuuden sekä laadun takaamiseksi. Asiakaskeskustelujen perusteella tutkimuslaajuudesta tehdään aina tapauskohtaisesti erillinen tarjous, josta selviää tarkka hinta.

Hintaesimerkkejä

Alla muutamia esimerkkejä VOC-tutkimuksen hintatasosta. Hinta on tutkimustyön kokonaiskustannus, jonka lisäksi ei tule muita kuluja. Tutkimustyön kokonaishinta sisältää

 • suunnittelun
 • näytteenottotyön
 • laboratorioanalyysit
 • raportoinnin
 • tulosten läpikäymisen
 • matkakulut ja päivärahat

Pirkanmaan alue:

 • Kahden (2) VOC-näytteen hinta on 1 350 EUR (alv 0 %) ja viiden (5) VOC-näytteen hinta on 2 400 EUR (alv 0 %)

Pohjanmaan alue:

 • Kahden (2) VOC-näytteen hinta on 1 450 EUR (alv 0 %) ja viiden (5) VOC-näytteen hinta on 2 500 EUR (alv 0 %)

Uudenmaan alue:

 • Kahden (2) VOC-näytteen hinta on 1 550 EUR (alv 0 %) ja viiden (5) VOC-näytteen hinta on 2 600 EUR (alv 0 %)

Muu alue tarjouksen/sopimuksen mukaan