Elintarviketeollisuus

Elintarviketuotantotilojen ilma- ja pintahygienia ovat avainasemassa tuotteiden laadun ja säilyvyyden kannalta. Tuotantotilojen sisäilman epäpuhtaudet voivat kontaminoida valmistettavat elintarvikkeet, jolloin tuotteiden säilyvyys ja laatu laskee.

Tuotantovälineiden, kuten kuljettimien, pintaan kertyvät mikrobiologiset epäpuhtaudet voivat alentaa tuotteiden säilyvyyttä ja pilata tuotteen laadun.

Prosessitilojen ilmanlaatu vaikuttaa myös henkilökunnan työhyvinvointiin ja tuotantotiloista leviävät hajut ja epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa ongelmia muihin tiloihin tai ympäristöön.

Tuotantotilat

Varmistamalla tuotantotilojen tuloilman puhtaus saadaan tilojen sisäilman hygieniatasoa nostettua. Tuotantotilan ilmanlaatua parantamalla voidaan estää epäpuhtauksien pääsy kosketuksiin tuotettavien elintarvikkeiden kanssa.

Kuivadesinfioinnin avulla voidaan vähentää ilman mikrobikuormaa ja estää näin tuotteiden kontaminoituminen, joka lisää suoraan säilyvyyttä.

Kuljettimien kuivadesinfioinnilla saadaan estettyä mikrobien leviäminen tuotteissa. Kuljettimien hygieniatason nostolla voidaan parantaa tuotteiden laatua ja säilyvyyttä.

Tuotantotiloissa saattaa muodostua ympäristöön tai muihin tiloihin leviäviä epämiellyttäviä hajuja. Ratkaisuillamme voidaan hallita hajuja tehokkaasti, jolloin työviihtyvyys paranee ja ympäristöön aiheutuva haitta saadaan minimoitua.

Varastotilat

Varastotilojen ilmanlaatuun kannattaa kiinnittää huomiota, koska varaston ilma vaikuttaa tuotteiden säilyvyyteen ja laatuun sekä henkilökunnan työhyvinvointiin.

Ratkaisuillamme voidaan vähentää varastoitavien tuotteiden aiheuttamaa epäpuhtauskuormaa ilmasta. Näin voidaan vähentää mikrobien aiheuttamaa kontaminaatioriskiä eri tuotteiden välillä.

Kylmävarastoissa voidaan kuivadesinfioinnin avulla vähentää ilman mikrobikuormaa ja parantaa näin tuoretarvikkeiden säilyvyyttä. Myös henkilökunnan altistuminen tuotteiden mukana tuleville epäpuhtauksille saadaan minimoitua.